VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
(ĎALEJ AJ AKO „VOP“)

I. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Reha-CARE, s.r.o. so sídlom M.R.Štefánika 1790/101 Vrbové 92203, IČO: 46440534, DIČ: 2023383714, IČ DPH: SK2023383714 (ďalej aj ako „predávajúci”), a kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je najmä nákup tovaru alebo služby prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho na adrese: https://rehacare.sk/e-shop/ (ďalej aj ako „internetový obchod predávajúceho“).

Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, podmienkami objednávanej služby alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kúpna zmluva sa uzatvára v Slovenskom jazyku a komunikácia rovnako prebieha v Slovenskom jazyku.

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ. Vzhľadom na rozdielnu právnu úpravu spotrebiteľských a podnikateľských vzťahov, najmä s prihliadnutím na zvýšenú ochranu spotrebiteľov je nutné zvýšiť pozornosť pri čítaní týchto VOP a dôsledne rozlišovať ustanovenia, ktoré obsahujú pojmy „kupujúci“, „spotrebiteľ“ a „podnikateľ“, pričom „kupujúcim“ je označený „spotrebiteľ“ a „podnikateľ“, ale napr. „spotrebiteľom“ nie označený „podnikateľ“.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Slovenského právneho poriadku, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Podnikateľom sa rozumie najmä:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa pre účely VOP rozumie aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar alebo služby pre účely svojej podnikateľskej činnosti. Ak kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO) alebo daňové identifikačné číslo (DIČ), tak platí, že nákup tovaru alebo služby realizuje pre svoju podnikateľskú činnosť a berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá, ktoré sa vzťahujú v týchto VOP na podnikateľov. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP a ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami Slovenského právneho poriadku, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

II. Identifikácia predávajúceho

obchodné meno: Reha-CARE, s.r.o.

sídlom: M.R.Štefánika 1790/101 Vrbové 92203
IČO: IČO: 46440534

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,

vložka číslo 28446/T.

DIČ: DIČ: 2023383714
IČ DPH: SK2023383714
emailová adresa: eshop@rehacare.sk

telefónne číslo: +421 917 512 739
bankové spojenie:

peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK05 7500 0000 0040 2619 3021
SWIFT (BIC): CEKOSKBX

III. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Všeobecné podmienky

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára (ďalej aj ako „objednávka“) v internetovom obchode predávajúceho.

Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k tovaru alebo poskytnutie služby za kúpnu cenu uvedenú v internetovom obchode predávajúceho. Predávajúci môže pri tovare alebo službe uvedenej v internetovom obchode predávajúceho určiť, že určené tovary alebo služby môžu byť využité len za určitých podmienok (poveternostné podmienky, zdravotný stav klienta a pod.).

Kúpnu zmluvu môže kupujúci uzavrieť aj v prospech tretej osoby, pričom táto je ňou viazaná až okamihom, keď s ňou prejaví súhlas (ďalej aj ako „určená osoba“), pokiaľ určená osoba nedá súhlas alebo súhlas odoprie pre takýto tovar alebo službu tak platí, že zmluva bola uzatvorená iba medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci v celom rozsahu zodpovedá za úplné a riadne sprostredkovanie všetkých potrebných informácií určenej osobe, najmä ju musí oboznámiť so zmluvnými podmienkami a týmito VOP.

Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej aj ako „akceptácia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky, najmä informácie stave objednávky, o zaplatení kúpnej ceny, o tom, že objednaný tovar bol expedovaný/odoslaný, alebo potvrdenie o nákupe tovaru alebo služby.

Akceptácia objednávky je informácia pre kupujúceho, že návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho bol prijatý a bude spracovaný. Akceptácia objednávky nepredstavuje potvrdenie o uhradení kúpnej ceny za objednaný tovar alebo službu.  Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru alebo služby, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo služby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru alebo lehote poskytnutia služby, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný alebo kde bude služba poskytnutá a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o prípadnej cene a podmienkach nákladov súvisiacich s poskytnutím služby, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená momentom odoslania objednávky kupujúcim. V prípade, že kupujúci nedostane v lehote dvoch (2) dní od odoslania objednávky akceptáciu objednávky, tak je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho za účelom overenia, či objednávka bola riadne predávajúcemu doručená.

Osobitná úprava pre spotrebiteľa

V prípade spotrebiteľa akceptácia objednávky predstavuje potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy podľa § 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Kúpna zmluva sa uzatvára elektronicky bez vlastnoručného podpisu kúpnej zmluvy. Zmluvné podmienky tvoria tieto VOP, popis tovaru alebo služby uvedený v internetovom obchode predávajúceho, kupujúcim vyplnená objednávka a akceptácia objednávky.

IV. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;
 • poskytnúť na základe objednávky kupujúcemu (určenej osobe) službu v dohodnutom rozsahu, kvalite, lehote a termíne;
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar alebo služba spĺňala platné právne predpisy SR;
 • bezodkladne po uzatvorení kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru alebo spolu s poskytnutím služby poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu;
 • odovzdať kupujúcemu (určenej osobe) najneskôr spolu s tovarom alebo najneskôr spolu s poskytnutím služby v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar alebo poskytnutú službu.

V. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci pred odoslaním objednávky je týmto informovaný o tom, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar alebo službu.

Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar alebo umožniť predávajúcemu poskytnutie objednanej služby;
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru alebo nákladov na poskytnutie služby;
 • oznámiť predávajúcemu najneskôr pri dohode o termíne poskytnutia služby potrebné údaje o kupujúcom alebo určenej osobe v prípade, ak má byť služba poskytnutá inej osobe ako priamo kupujúcemu; následná zmena určenej osoby je možná len so súhlasom predávajúceho;
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru alebo poskytnutie služby svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby alebo určenej osoby;
 • dohodnúť konkrétny termín a miesto dodania služby spôsobom uvedeným v objednávke alebo v akceptácii objednávky, a to v lehote určenej na poskytnutie služby, pri popise služby v internetovom obchode predávajúceho; ak nie je uvedené inak, tak je táto lehota tri (3) mesiace odo dňa zaplatenia kúpnej ceny; v prípade, ak v tejto lehote nedôjde z dôvodu na strane kupujúceho k poskytnutiu služby, záväzok predávajúceho poskytnúť objednanú službu zaniká bez nároku kupujúceho na kompenzáciu alebo vrátenie kúpnej ceny;
 • preukázať sa potvrdením o nákupe a zaplatení služby v mieste poskytnutia služby, inak mu môže byť poskytnutie služby odopreté bez nároku na kompenzáciu (to platí aj pre prípad poskytovania služby určenej osobe, kde túto povinnosť musí splniť určená osoba); kupujúci ako aj určená osoba, zodpovedá za to, že v čase poskytnutia služby je zdravotne spôsobilý na prijatie plnenia služby, a že nič nebráni tomu, aby mu boli služby poskytnuté; pokiaľ predávajúci uvádza akékoľvek riziká alebo požiadavky na zdravotný stav kupujúceho (určenej osoby), jeho vek, ustrojenie (oblečenie, obuv) a podobne, a tieto kupujúci (určená osoba) v čase poskytovania služby nespĺňa, je predávajúci alebo konečný poskytovateľ služby oprávnený odoprieť poskytnutie služby kupujúcemu (určenej osobe) bez nároku na kompenzáciu.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Kupujúci má právo na poskytnutie služby v rozsahu, kvalite, lehote, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Kupujúci (určená osoba) využívajú objednané služby na vlastné nebezpečenstvo.

VI. Dodacie podmienky

Tovar

Obvyklá dostupnosť tovaru s predpokladaným termínom jeho doručenia je uvedená v popise pri každom tovare v internetovom obchode predávajúceho. Tieto informácie sa však môžu bez upozornenia zmeniť (napr. z dôvodu zaslania viacerých objednávok na rovnaký tovar) a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru vo všetkých alebo niektorých odberných miestach alebo určitými spôsobmi dopravy.

Kúpna cena

Všetky ceny sú zmluvné. V internetovom obchode predávajúceho sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné a obsahujú aj príslušnú DPH, respektíve všetky dane a poplatky, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za doplnkové služby alebo dopravu, ktoré sú uvádzané až v rámci rekapitulácie objednávky pred jej záväzným potvrdením s povinnosťou platby a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby internetového obchodu predávajúceho, je predávajúci oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal akceptáciu objednávky. Predávajúci v takomto prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

 • cena tovaru alebo služby je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);
 • u ceny tovaru alebo služby chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
 • zľava na tovar alebo službu presahuje viac ako 30 % bez toho, aby tovar alebo služba boli súčasťou zvláštnej reklamnej kampane.

VII. Termín dodania

Tovar

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Pokiaľ tovar nie je skladom, tak je pri ňom uvedený orientačná lehota dodania a tovar bude dodaný až potom, ako predávajúci potvrdí kupujúcemu, že tovar má skladom.

Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

VIII. Miesto dodania a doručovanie

Tovar

Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve alebo dohodnuté iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru. Miesto doručenia sa zvyčajne určí podľa podmienok zvoleného typu doručovania, respektíve podmienok prepravcu.

Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je dohodnutý v kúpnej zmluve alebo dohodnutý iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru. Čas doručenia sa zvyčajne určí podľa podmienok zvoleného typu doručovania, respektíve podmienok prepravcu.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar spotrebiteľovi na miesto a v časovom rozsahu dohodnutom v zmluve, predávajúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru.

Pri spotrebiteľovi sa tovar považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru spotrebiteľovi alebo inej osobe určenej spotrebiteľom.

Pri podnikateľovi sa tovar považuje za dodaný jeho prevzatím podnikateľom alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku podľa prepravných podmienok dopravcu a tovar skontrolovať ihneď po jeho doručení.

V prípade zistenia existencie vady je spotrebiteľ povinný postupovať podľa reklamačného poriadku.

Spôsob doručenia prostredníctvom prepravcov

Podmienky doručovania prostredníctvom prepravcov majú prednosť pred týmito VOP. Tieto VOP podmienky slúžia pre základnú orientáciu pri výbere spôsobu dopravy tovaru.

Tovar doručovaný spoločnosťou Packeta

Cena za dodanie tovaru (poštovné) je závislá od zvoleného spôsobu dopravy tovaru (Packeta Výdajné miesto 3€/ Packeta Domov 5€/) a od zvoleného spôsobu platby za tovar (platba vopred bankovým prevodom alebo kartou 0€/ Platba na dobierku 1€). Cena za dodanie tovaru nezahŕňa žiadne ďalšie služby.

O odoslaní zásielky bude kupujúci informovaný e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu oznámenú kupujúcim v objednávke.

Kupujúce berie na vedomie, že niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. V takom prípade poštovné zostáva bezo zmeny. Pokiaľ by z technických alebo logistických dôvodov zaslanie prebiehalo v niekoľkých etapách, bude si predávajúci účtovať poštovné len jeden krát.

Všetky zásielky predávajúci sleduje až do ich doručenia, snaží sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

IX. Právo na odstúpenie od zmluvy

Dôvody na odstúpenie od zmluvy 

Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, tak ho kupujúci vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote štrnásť (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, nedostupnosti techniky potrebnej na poskytnutie služby, nemožnosti plnenia služby z dôvodu na strane tretích osôb – konečných poskytovateľov služby, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru alebo služby dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, činnosť alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar alebo poskytnúť službu kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V takomto prípade môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov podľa tohto bodu, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo službu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote štrnásť (14) dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.  V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote, spravidla v lehote štrnásť (14) dní, neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim a ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený sám odstúpiť od kúpnej zmluvy s tým, že kupujúcemu vráti už zaplatenú kúpnu cenu.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade závažného porušenia povinností kupujúceho, najmä povinnosti uhradiť kúpnu cenu za objednané služby alebo tovar.

Právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu – spotrebiteľ

Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu má výlučne spotrebiteľ v zmysle príslušných právnych predpisov, alebo z dôvodov uvedených v tomto článku VOP.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovaru v čase od zaslania objednávky až do prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu, ak nejde o prípady vylúčenia možnosti odstúpenia od zmluvy uvedené nižšie.

Spotrebiteľ má rovnako právo odstúpiť od kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovaru do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu, ak nejde o prípady vylúčenia možnosti odstúpenia od zmluvy uvedené nižšie.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy týkajúcej sa poskytnutia služieb do štrnásť (14) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (zaslania akceptácie objednávky) aj bez uvedenia dôvodu, ak nejde o prípady vylúčenia možnosti odstúpenia od zmluvy uvedené nižšie.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po tridsiatich (30) dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Forma odstúpenia od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy tak, že predávajúceho písomne, prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy umiestneného na príslušnej podstránke internetového obchodu predávajúceho alebo e-mailom na e-mailovej adrese eshop@rehacare.sk informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy formou jednoznačne formulovaného vyhlásenia spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti.

V odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Po prijatí odstúpenia od zmluvy predávajúci poskytne kupujúcemu potvrdenie o odstúpení od zmluvy na trvanlivom nosiči.

V prípade spotrebiteľa sa lehota odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho:

Reha-CARE, s.r.o.

Výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok (REVO-MAT, spol. s.r.o.)
Nikola Teslu 28
921 01 Piešťany

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale.

Kupujúci berie na vedomie, že zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Ak nie je možné tovar vrátiť (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný) alebo ak je vrátený tovar poškodený alebo akokoľvek znehodnotený, môže predávajúci uplatniť u kupujúceho právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na náhradu škody voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci v takom prípade kupujúcemu vráti iba takto zníženú kúpnu cenu.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci zároveň započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného spotrebiteľom a po započítaní nárokov voči spotrebiteľovi vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

UPOZORNENIE: Adresa sídla spoločnosti

Reha-CARE, s.r.o.

Výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok (REVO-MAT, spol. s.r.o.)
Nikola Teslu 28
921 01 Piešťany

slúži na osobné vrátenie tovaru a predávajúci na tejto adrese tovar prevezme len za podmienky, že predávajúci a kupujúci sa vopred dohodnú na čase kedy kupujúci tovar predávajúcemu osobne vráti.

X. Výhrada dodania

Dodanie tovaru sa uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky.

Služby sa poskytujú len na území Slovenskej republiky.

XII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom predávajúceho a kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď spotrebiteľ alebo tretia osoba splnomocnená spotrebiteľom prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní spotrebiteľovi nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.

Ak má predávajúci vec odoslať podnikateľovi, tak tovar sa považuje za odovzdaný podnikateľovi momentom odovzdania tovaru prvému dopravcovi k preprave, v takom prípade podnikateľovi umožní uplatniť si práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

XII. Platobné podmienky

Kúpna cena za tovar alebo službu dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená pri každom tovare alebo službe v internetovom obchode predávajúceho a v akceptácii objednávky.

Platba je možná iba v mene EURO.

Možnosti platby sú nasledovné:

 • platba kartou;
 • platba vopred bankovým prevodom
 • platba dobierkou pri prevzatí tovaru kuriérovi alebo pri osobnom odbere vo Výdajni v Piešťanoch

Kupujúci si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky. Všetky spôsoby platby možno vybrať pred záväzným odoslaním objednávky. Platba zaslaním hotovosti alebo šekov nie je možná.

Iné možnosti platby sú možné iba po dohode s predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch vylúčiť určité možnosti platby.

XIII. Reklamácie – reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok ako ich Príloha č. 1.

XIV. Riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Kupujúci, v prípade nespokojnosti s tovarom alebo službou, by mal pred využitím iných právnych prostriedkov svoju nespokojnosť oznámiť najskôr predávajúcemu a určiť mu primeranú lehotu na reakciu, aby predávajúci mal možnosť bezodkladne vec vyriešiť k spokojnosti kupujúceho a predísť tak prípadným nedorozumeniam .

Ak má kupujúci pocit, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva je zároveň oprávnený podať na predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti, tzv. platformy RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorý je dostupný na odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

XV. Ochrana osobných údajov

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy a pri uzatvorení kúpnej zmluvy s kupujúcim spracúva osobné údaje kupujúceho alebo tretích osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR. Bližšie podmienky spracúvania osobných údajov sú upravené nasledovne:

odkaze.

Prevádzkovateľ osobných údajov; osoba, ktorá spracúva Vaše osobné údaje:

Prevádzkovateľom osobných údajov je predávajúci uvedený v čl. II (Identifikácia predávajúceho) týchto VOP.

Právny základ a účely spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú spracúvame na základe zmluvného základu, t.j. na základe údajov poskytnutých pri objednávke tovaru alebo služby, bez spracúvania osobných údajov o kupujúcom nemôžeme poskytnúť predaj tovaru alebo služby.

Účelom spracúvania osobných údajov na základe zmluvného základu je zabezpečenie obchodnej činnosti predávajúceho, najmä identifikovanie kupujúce pri predaji tovaru alebo služby, zasielanie reklamných informácií, vybavovanie reklamácií, vystavovanie daňových dokladov.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

O kupujúcom predávajúci spracúva nasledovné kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, titul);
 • kontaktné údaje (adresa trvalého/prechodného pobytu alebo bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa);

Doba spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje uchovávala predávajúci najviac dovtedy, kým je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa predávajúci riadi osobitnými predpismi, ktoré mu stanovujú lehoty uchovávania osobných údajov alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov. Osobné údaje sa však spracúvajú minimálne po dobu, kým je riadne dodaný tovar alebo služba a kým neuplynie záručná doba na tovar alebo nie je poskytnutá služba bez vád. Osobné údaje sa následne spracúvajú maximálne desať  (10) rokov najmä z dôvodu možných kontrol a preukázania splnenia si zákonných povinností počas dodania tovaru alebo služby.

Osobné údaje sú získavané nasledovne:

Osobné údaje, ktoré o kupujúcom spracúva predávajúci, pochádzajú od kupujúceho a boli poskytnuté pri objednaní tovaru alebo služby alebo pri registrácii v internetovom obchode predávajúceho.

Osobné údaj poskytuje predávajúci nasledovným subjektom:

Osobné údaje o kupujúcom predávajúci poskytuje iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • doručovateľom/prepravcom tovaru;
 • podnikateľom zabezpečujúcim vedenie účtovníctva a spravovanie daňovej agendy;
 • komunikácia s bankou týkajúca sa platieb za tovary alebo služby;
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov o kupujúcom ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu oprávnených záujmov predávajúceho (napr. súdom, polícií, správnym orgánom, advokátom a pod.).

Poskytovanie osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ):

Osobné údaje sa neposkytujú do tretích krajín.

Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov:

Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov sú minimálne nasledovné:

 • právo na prístup – kupujúci môže požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o ňom predávajúci spracúva;
 • právo na opravu – kupujúci môže požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o ňom predávajúci spracúva;
 • právo na výmaz – okrem ďalších dôvodov uvedených v GDPR kupujúci môže požiadať, aby predávajúci vymazal osobné údaje v prípade, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

(ii) kupujúci namieta voči spracúvaniu vykonávanom na oprávnenom záujme predávajúceho;

(iii) osobné údaje podľa názoru kupujúceho predávajúci spracúva nezákonne;

 • právo na obmedzenie spracúvania – kupujúci môže predávajúceho požiadať, aby obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i) kupujúci namietol presnosť osobných údajov;

(ii) spracovanie osobných údajov je protiprávne, ale kupujúci nechce výmaz týchto údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich použitia;

(iii) predávajúci už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale kupujúci ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;

(iv) kupujúci vzniesol námietku proti spracovaniu osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, náš oprávnený záujem), a to až kým nebude overené, že oprávnené záujmy predávajúceho prevažujú nad oprávnenými záujmami kupujúceho;

– právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: www.dataprotection.gov.sk.

Všetky otázky a žiadosti ohľadom ochrany osobných údajov je potrebné zaslať na nasledovnú emailovú adresu:

eshop@rehacare.sk

XVI. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP v znení účinnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ.

Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Slovenská obchodná inšpekcia, web stránka: www.soi.sk.

Kupujúci je pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V prípade otázok k týmto VOP alebo ku zmluve môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom -mailu

Stránky Predávajúceho môžu obsahovať odkazy na stránky iných subjektov. Predávajúci nie je zodpovedný za obsah týchto stránok a za služby ponúkané na týchto stránkach.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 20.02.2023.