REKLAMAČNÝ PORIADOK

Príloha č. 1. všeobecných obchodných podmienok
Reklamačné podmienky internetového obchodu (E-shopu)
neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

Tento Reklamačný poriadok upravuje reklamačné podmienky medzi spoločnosťou Reha-CARE, s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) a kupujúcim (ďalej len „objednávateľ“) v prípade, že na strane objednávateľa vznikne oprávnený dôvod na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje len na tovar zakúpený cez e-shop spoločnosti Reha-CARE, s.r.o., (dostupný na https://rehacare.sk/e-shop/ ).

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť

Reha-CARE, s.r.o.
M.R.Štefánika 1790/101
Vrbové 92203

IČO: 46440534
DIČ: 2023383714

IČ DPH: SK2023383714

Objednávateľom v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

Na tovar predávaný fyzickým osobám – nepodnikateľom (ďalej aj: „spotrebiteľ“) je poskytovaná záruka 24 mesiacov.

Na tovar predávaný podnikateľom je poskytovaná záruka 12 mesiacov (podnikateľom je každá́ fyzická́ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom pre účel týchto obchodných podmienok je aj subjekt verejného práva v zmysle § 261, ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka, napr. štátna organizácia, obec. Pre účely tohto reklamačného poriadku sa za podnikateľa považuje taká osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predpokladá sa, že ak kupujúci uvedie svoje IČO, resp. DIČ/ IČ DPH, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho obchodné podmienky vzťahujúce sa na podnikateľov.

Osobitné ustanovenia pre reklamácie uplatnené spotrebiteľmi:

Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u prevádzkovateľa hneď po zistení vady. Reklamáciu v rámci záruky je potrebné uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Prevádzkovateľ zodpovedá za chyby výrobku, ktorý ma tovar už pri prevzatí objednávateľom alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním, opotrebovaním výrobku, v dôsledku prirodzených zmien materiálu výrobku, mechanickým poškodením výrobku, nadmerným zaťažovaním alebo zanedbávaním starostlivosti a údržby výrobku, alebo používaním výrobku spôsobom v rozpore s návodom na použitie.

Pre uplatnenie reklamácie je potrebné, aby objednávateľ vyplnil Reklamačný formulár.so všetkými jeho náležitosťami. Z reklamácie pritom musí byť zrejmé najmä:

 • kto reklamáciu podáva (údaje objednávateľa),
 • komu je reklamácia adresovaná (prevádzkovateľ),
 • čo je predmetom reklamácie (údaje o reklamovanom tovare, popis vady),
 • čoho sa objednávateľ domáha (návrh riešenia),
 • dátum podania reklamácie,
 • podpis objednávateľa alebo podpis oprávnenej osoby spolu so splnomocnením na konanie v jeho mene.

Zásielku s tovarom a priloženým Reklamačným formulárom je potrebné zaslať k reklamácii poštou, na adresu:

Reha-CARE, s.r.o.

Výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok (REVO-MAT, spol. s.r.o.)
Nikola Teslu 28
921 01 Piešťany

Do zásielky je ďalej potrebné priložiť originálne doklady, ktoré objednávateľ obrdžal spolu so zakúpeným tovarom, najmä faktúru.

Reklamácia tovaru sa považuje za uplatnené až po splnení tohto postupu.

Reklamácia bude vybavená bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa v tomto prípade považuje deň doručenia reklamácie na adresu uvedenú v tomto Reklamačnom poriadku. Prevádzkovateľ vydá objednávateľovi potvrdenie o vybavení reklamácie v písomnej forme.

V prípade uznania reklamácie má objednávateľ právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo výmenu tovaru za nový. Ak objednávateľ požaduje odstúpenie od kúpnej zmluvy a náhradu finančných prostriedkov, prevádzkovateľ vráti objednávateľovi sumu vo výške zakúpeného tovaru na bankový účet objednávateľa, ktorý objednávateľ uviedol v Reklamačnom formulári. Ak objednávateľ požaduje výmenu tovaru za nový, prevádzkovateľ zašle objednávateľovi nový tovar na adresu objednávateľa. Náklady na prepravu novej zásielky od prevádzkovateľa k objednávateľovi hradí prevádzkovateľ.

V prípade, ak objednávateľ, ktorý je súčasne spotrebiteľom, uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od zakúpenia tovaru, môže prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Za odborné posúdenie sa považuje písomné vyjadrenie stanoviska autorizovanej osoby. Prevádzkovateľ poskytne objednávateľovi kópiu odborného posúdenia s dôvodom zamietnutie reklamácie. Ak objednávateľ, ktorý je súčasne spotrebiteľom, uplatnil reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy tovaru a prevádzkovateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o reklamácii uviesť, komu môže objednávateľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Záručná doba počas vykonávania odborného posúdenia neplynie. Ak objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť prevádzkovateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, takúto znova uplatnenú reklamáciu prevádzkovateľ nie je oprávnený zamietnuť.

Poučenie:

V zmysle zákona 391/2015 Z.z., má objednávateľ ako spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Postup pre takéto konanie je popísaný nižšie:

 • Spotrebiteľ disponuje právom obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@rehacare.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým bola zo strany predávajúceho vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím, alebo na takúto žiadosť nereaguje do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Podľa zákona 391/2015 Z.z. sú subjektami na alternatívne riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Tento spôsob riešenia sporov je oprávnený využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo na podanie návrhu nemá predávajúci.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené v tomto Reklamačnom poriadku, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/20027 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa.

Osobitné ustanovenia pre reklamácie uplatnené podnikateľmi:

Prevádzkovateľ zodpovedá́ za to, že tovar je v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi podmienky používania tovaru a poznatkami zodpovedajúcimi súčasnému stavu techniky. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady na tovare, ktoré má tovar v okamihu prevzatia objednávateľom a za vady ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe podľa podmienok uvedených v nasledujúcich bodoch.

Prevádzkovateľ poskytuje záruku v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto článku týchto obchodných podmienok. Záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom.

Objednávateľ je povinný tovar pri jeho preberaní riadne prehliadnuť a upozorniť prevádzkovateľa na vady. Pre uplatňovanie práv objednávateľa z titulu vád na tovare (reklamácia) sa nepoužijú ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ale platí nasledovné:

 1. a)  zjavné vady (t. z. vady na tovare, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri preberaní tovaru) je objednávateľ povinný oznámiť prevádzkovateľovi pri preberaní tovaru bez zbytočného odkladu – najneskôr do 3 dní od jeho prevzatia.
 2. b)  ostatné vady (t. z. skryté vady) je objednávateľ povinný́ oznámiť prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) dní odo dňa, kedy vady zistil alebo kedy mohli byť zistené neskôr, vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Nedodržanie lehôt uvedených v tomto bode na oznámenie o vadách vozidla má za následok nemožnosť domáhať sa práv objednávateľa v súvislosti so zodpovednosťou prevádzkovateľa za vady na tovare. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Objednávateľ je povinný oznámiť (reklamovať) vady na tovare v prevádzkarni prevádzkovateľa, v ktorej je prijatie reklamácie možné. Ak sa tovar stane pre vadu neschopným používania, je objednávateľ povinný obrátiť sa na prevádzkovateľa, v opačnom prípade zodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti. Prevádzkovateľ určí spôsob jej vybavenia v závislosti od zložitosti technického zhodnotenia stavu  tovaru v primeranej lehote.

Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady a zo záruky sú vylúčené a prevádzkovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté́ v dôsledku (najmä):

 1. a) nedostatočnej starostlivosti, nedodržania technických, bezpečnostných podmienok a predpisov výrobcu o zaobchádzaní s tovarom (napr. návod na obsluhu); ak vzniknutá porucha má súvislosť s nedodržiavaním predpísanej údržby a kontrol stanovených výrobcom v návode na obsluhu,
 2. b)  použitia tovaru v rozpore s jeho účelom (preťažovanie), pri prevádzke používaní tovaru v sťažených prevádzkových podmienkach, tak ako sú definované v servisnom pláne;
 3. c) neodbornej opravy alebo údržby tovaru v inom ako autorizovanom servise a táto oprava alebo údržba bola vykonaná v rozpore s technickými odporúčaniami výrobcu alebo s použitím iných ako originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov; škôd v dôsledku neodbornej manipulácie s tovarom po výskyte vady alebo tým, že nebol tovar bez zbytočného odkladu odolaný prehliadku a opravu.
 4. d) modifikácie/úpravy tovaru výrobcom neschváleným/nedovoleným spôsobom odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia 

Zo záruky je ďalej vylúčené a vznik zodpovednosti za vady nespôsobuje:

 • bežná údržba, pravidelné nastavenia a kontroly, predmety bežnej spotreby
 • prirodzené opotrebenie tovaru, jeho komponentov alebo súčastí, v dôsledku obvyklého používania

Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú možno opravou odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola v primeranej lehote bezplatne odstránená opravou alebo výmenou vadnej súčiastky podľa voľby prevádzkovateľa.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno opravou alebo výmenou odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady v súlade s platnými právnymi predpismi, môže objednávateľ požadovať u prevádzkovateľa výmenu tovaru podľa kúpnej zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, objednávateľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny (t.j. zľavu v rozsahu zníženia hodnoty tovaru s vadami v čase prevzatia tovaru). V prípade pochybností o výške primeranej zľavy je rozhodujúci odborný alebo znalecký posudok.

Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na tovare v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ a objednávateľ nemôže tovar používať. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu v lehote primeranej povahe a obtiažnosti vady. Objednávateľ nemá nárok na náhradu za používanie náhradného tovaru počas tejto doby, ak sa nedohodne inak.

Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť alebo dopĺňať z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia, aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 20.2.2023.